top of page

Vedtekter

Vedtekter Vedtatt på Generalforsamlingen februar 2021 i Oslo

 

§ 1 Generelt

 

Pkt. 1. Foreningens navn er Norsk Interessefaggruppe For Sårheling (Norwegian Wound Management Asssociation) NIFS, er stiftet i 1998 som en allmennyttig organisasjon, hvor medlemmene ikke er økonomisk ansvarlige for foreningens forpliktelser.

 

Pkt. 2. Foreningens øverste myndighet er den årlige generalforsamlingen for medlemmene. Generalforsamlingens beslutning utføres av styret.

 

§ 2 Formål

 

Pkt. 1. Foreningen har som formål å spre kunnskap om sår, sårbehandling og sårheling, samt å organisere og koordinere møter og kongresser innenfor fagområdet.

 

Pkt. 2. Foreningen vil arbeide for å fremme og støtte utdannelse og forskning innenfor sårbehandling og sårheling, innbefattet sårtyper, epidemiologi, patogenese, patologi, diagnostikk, forebygging og behandling av pasienter med sår av forskjellig årsak.

 

Pkt. 3. Foreningen vil arbeide aktivt for samarbeid med og mellom organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner med interesser innenfor alle deler av fagområdet sår.

 

Pkt. 4. Dersom foreningens virksomhet går med overskudd, kan dette benyttes etter foreningens formål, eller tillegges kapitalen.

 

§ 3 Styret

 

Pkt. 1. Foreningens virksomhet ledes av et styre bestående av 10 medlemmer og to varamedlemmer som velges av generalforsamlingen. Av de 10 styremedlemmer bør minst tre være leger, og minst tre sykepleiere. Til de fire øvrige styreplasser kan alle stemmeberettigede medlemmer velges. En institusjon kan maksimalt ha 3 styrerepresentanter. Bare stemmeberettigede medlemmer kan velges til styret. Leder velges av generalforsamlingen. Nestleder, sekretær og kasserer konstitueres av styret selv. Hvis lederen er en lege, skal nestlederen være sykepleier/fotterapeut eller omvendt.

 

Pkt.2. Valg til styre gjelder for to år. Hvis et styremedlem går ut i løpet av valgperioden, trer et varamedlem inn i styret. Denne prosessen bestemmes av styret i henhold til § 3 pkt. 1. På den ordinære generalforsamlingen utnevnes to revisorer utenom styret, begge for ett år. Gjenvalg tillates av både styremedlem og revisorer.

 

Pkt.3. Styret samles minst to ganger per år. Styremøter kan holdes etter begjæring av lederen eller tre andre styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktige når minst seks medlemmer av styret er tilstede. Ved stemmelikhet vil lederen ha dobbeltstemme.

 

Pkt.4. Foreningens signatur innehas av leder eller i dennes fravær nestleder.

 

Pkt.5. Styret kan gi kassereren fullmakt til å motta innbetalinger og betale økonomiske forpliktelser på foreningens vegne.

 

§ 4 Medlemskap

 

Pkt.1. Stemmeberettigede medlemmer. Fullverdig medlemskap (med stemmerett) tilbys alt helsepersonell med interesse for sårheling eller som er aktive innenfor forskning eller klinisk undersøkelse på dette området. Firmaansatte kan være medlemmer, men er ikke stemmeberettiget (se pkt. 2).

 

Pkt.2. Ikke stemmeberettigede medlemmer. Eiere og ansatte i virksomheter som produserer eller markedsfører produkter til diagnostikk og behandling av sår.

 

Pkt.3. Sponsormedlemskap. Sponsormedlemskap tilbys virksomheter som produserer eller markedsfører relevante produkter. Slikt medlemskap gir rett til omtale og innlegg, annonser og areal ved årsmøter eller annet møte etter styrets beslutning. Sponsorer har også rett til å delta med en representant på foreningen generalforsamling.

 

Pkt.4. Alle medlemmer vil jevnlig (minst to ganger årlig) få tilsendt foreningens medlemsblad, og ha fortrinnsrett ved foreningens arrangementer.

 

§ 5 Medlems opptak og -utmelding

 

Pkt.1. Søknad om opptak som medlem i foreningen sendes til styret for godkjenning. Dersom det fremsettes innvendinger mot opptak eller hvis styret for øvrig ikke finner å kunne imøtekomme søknaden, kan saken kreves lagt fram for generalforsamlingen. Utmelding kan skje ved skriftlig henvendelse til sekretæren. Kontingentrestanse etter 1 purring betraktes som utmelding. Medlemskap kan også bringes til opphør dersom et medlem, etter styrets mening, ved sin handlemåte har skadet foreningens interesser. Dersom et medlem blir ekskludert kan det søke om å bli opptatt på nytt.

 

§ 6 Generalforsamlingen

 

Pkt.1. Foreningens øverste myndighet er den årlige generalforsamlingen. Det skal avholdes ordinær generalforsamling en gang årlig, i løpet av første kvartal. Forslag som ønskes behandlet, må være styret i hende åtte uker før generalforsamlingen. Dagsorden for den ordinære generalforsamlingen: Tidspunktet for generalforsamling skal kunngjøres på hjemmesiden og mail til medlemmer fire måneder før generalforsamling. Innkalling til generalforsamling, herunder ekstraordinær generalforsamling, skjer med fire ukers varsel ved utsendelse av mail til samtlige medlemmer. For vedtak i saker eller valg kreves simpelt stemmeflertall, og for vedtektsendringer kreves 2/3’s flertall av de fremmøtte.

 

Pkt.2. Valget forberedes av en valgkomité bestående av tre medlemmer som velges for to år. To av medlemmene, en lege og en sykepleier velges av generalforsamlingen, og en velges fra styret. Valgkomitéen skal avslutte sitt arbeid senest fem uker før generalforsamlingen, slik at dens forslag, sammen med en liste over samtlige foreslåtte kandidater kan sendes ut med innkallingen. Stemmeberettigede medlemmer kan selv stille opp til valg eller kan foreslås av andre. Dagsorden for den ordinære generalforsamlingen: 1.Valg av ordstyrer og referent. 2.Godkjenning av innkalling og dagsorden. 3.Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen. 4.Styrets beretning legges fram og diskuteres. 5.Godkjennelse av foreningens reviderte årsregnskap. 6.Fastsettelse av kontingenten for neste år. 7.Saker fremlagt av styret. 8.Saker fremlagt av medlemmene. 9.Valg av leder, styremedlemmer, varamedlemmer, samt valg av inntil to revisorer. 10. Valg av valgkomité

 

§ 7 Regnskapsperiode

 

Pkt.1. Foreningens regnskapsår følger kalenderåret.

 

§ 8 Oppløsning av foreningen

 

Pkt.1. NIFS kan oppløses ved beslutning på ekstraordinær generalforsamling etter at forslaget har vært framsatt på ordinær generalforsamling. Til oppløsning kreves at minst 2/3 av NIFS ́ stemmeberettigede medlemmer på ekstraordinær generalforsamling stemmer for dette. De mulige midler og aktiva for øvrig, som måtte være til overs etter at samtlige forpliktelser er dekket, anvendes i henhold til § 2 Formål.

 

§

bottom of page