top of page

Om NIFS

Om Organisasjonen

nifs logo 2.JPG

Norsk Interessefaggruppe for Sårheling (NIFS) er en ideell, allmennyttig organisasjon for helsepersonell som arbeider med diagnostisering, forebygging og behandling av sår.

NIFS er med i European Wound Management Association (EWMA) og European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) . Styret i NIFS består av 10 medlemmer som er valgt for 2 år. Minst tre leger og tre sykepleiere skal være med. Medlemmer kan også opptas fra industrien. Disse er ikke stemmeberettigede, men har for øvrig fulle medlemsrettigheter. Sponsormedlemskap for bedrifter tilbys på samme premisser.

Tverrfaglighet

nifs formål 1.jpg

Organisasjonen er tverrfaglig, og har ca. 700 medlemmer fordelt utover hele landet. Medlemsmassen utgjøres hovedsakelig av sykepleiere, leger, helsesekretærer, helsefagarbeidere, fotterapeuter og ortopediingeniører.

Formål

nifs formål 2.jpg
nifss nettsiden sårguide.jpg

NIFS har som formål å spre kunnskap om sår og sårheling, og å organisere og koordinere møter og kongresser innen fagområdet. Foreningen vil arbeide for å fremme og støtte utdannelse og forskning innen sårheling samt epidemiologi, patogenese, diagnostikk, forebygging og behandling av pasienter med sår. Foreningen vil arbeide aktivt for samarbeid med og mellom organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner med interesser innenfor alle deler av fagområdet sår.

Sår og Diagnose

Sår og Diagnose

Det er helt essensielt å utrede alle pasienter med sår slik at en diagnose kan etableres, og sårets bakenforliggende årsak kan behandles. 90 % av kroniske legg - og fotsår er forårsaket av tilstander som er enkle å diagnostisere, som venøs insuffisiens, arteriell insuffisiens og/eller nevropati. Antallet diabetikere, og dermed diabetiske fotsår, øker, og det er viktig med riktig diagnostikk og behandling, samt forbygging, for å unngå ytterligere sårdannelse og for å unngå amputasjon. NIFS er opptatt av at alle pasienter med sår som behandles i Norge skal være utredet og behandles i henhold til sin diagnose.

Det er helt essensielt å utrede alle pasienter med sår slik at en diagnose kan etableres, og sårets bakenforliggende årsak kan behandles. 90 % av kroniske legg - og fotsår er forårsaket av tilstander som er enkle å diagnostisere, som venøs insuffisiens, arteriell insuffisiens og/eller nevropati. Antallet diabetikere, og dermed diabetiske fotsår, øker, og det er viktig med riktig diagnostikk og behandling, samt forbygging, for å unngå ytterligere sårdannelse og for å unngå amputasjon. NIFS er opptatt av at alle pasienter med sår som behandles i Norge skal være utredet og behandles i henhold til sin diagnose.

Faglig Kongress

nifs formål 4.PNG

Årlig arrangerer NIFS en 2-dagers kongress om temaer innen området diagnostikk og behandling av sår. Disse kongressene har blitt veldig populære, og man tar for seg et til flere tema hvert år. NIFS-kongressen finner sted årlig den første uken i februar. Dette er landets største møteplass for helsepersonell som behandler sår, samt mønstring av produsenter som stiller ut produkter til forebygging og behandling av ulike typer sår.

Medlemsfordeler

Medlemmer i NIFS får 4 ganger pr. år tilsendt bladet SÅR, der NIFS har egne sider. I tillegg får medlemmer betydelig rabatt på kongresser arrangert av NIFS. Medlemmene kan også søke på ulike NIFS stipender. Antall stipender kan variere fra år til år, og deles ut til videreutdanning, prosjekter, hospitering og konferansedeltagelse. NIFS har opprettet ”ildsjelprisen” til medlemmer som har vært spesielt aktive i behandling og kompetanseoppbygging innen sår på sin arbeidsplass. Videre er ”Københavnstipendet” et ettertraktet stipend. Dette er et 3-dagers kompetansehevende tilbud ved Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital i København.

bottom of page